LOGO_SPACECOM (1).jpg

SPACE.COM – New study program in space systems and communications engineerin


https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/609715-EPP-1-20...


SPACE.COM kosmik tizimlar va aloqa muhandisligi sohasida mavjud o'quv dasturlarini modernizatsiyalash va qayta tuzishga qaratilgan; ushbu sohadagi yangi yutuqlar, mehnat bozori talablari va Boloniya jarayoniga muvofiq yangi sertifikatlangan kurslarni ishlab chiqish; yangi o'quv dasturlarini sinab ko'rish va natijalarni tarqatish. Rejalashtirilgan o'quv rejasi mazmuni, tuzilishi, o'qitish usullari va oliy ta'limning Evropa modernizatsiyasi kun tartibida yangi o'quv materiallaridan foydalanishga qaratiladi.

SPACE.COM нацелен на адаптацию и модернизацию существующих образовательных программ по космическим системам и технике связи. В рамках проекта будут модернизированы или разработаны новые сертифицированные курсы в соответствии с последними достижениями в этой области, требованиями рынка труда и Болонским процессом. Основное внимание будет сосредоточено на содержании, структуре, методах обучения и использовании новых учебных материалов с учетом европейского стандарта  высшего образования. 

SPACE.COM is aimed to adapt, modernize and restructure existing curricula in space systems and communication engineering; to develop new certified courses according to the new achievements in the area, the labor market demands and the Bologna Process; to test innovated curricula and to disseminate the results. The planned curricular reform will focus on the content, structure, teaching methods and the use of new teaching materials with regard to the European modernization agenda for higher education.